Provozovatel

Bezpečnostní tabulky
STRO.M propagace s.r.o.
Mladoboleslavská 662
190 17, Praha 9 Vinoř
Czech Republic

Tel.: 286 850 301 / 286 852 858
Fax: 286 852 858
GSM: 731 158 889


Hledej

Obchodní podmínky společnosti STRO.M Propagace s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech  provozovaných společností STRO.M Propagace s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost STRO.M Propagace s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 662, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČO:26721970, DIČ:CZ26721970  zapsané v OR vedeného Kraj.obch.soudem, v oddíle V, vložka 89576  a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost STRO.M Propagace s.r.o.,  se sídlem Mladoboleslavská 662, 190 17 Praha 9 - Vinoř,  IČO: 26721970, DIČ:CZ26721970, zapsané v OR vedeného Kraj.obch.soudem, v oddíle V, vložka 89576. STRO.M Propagace s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Limit objednávky

Minimální hodnota objednávaného zboží celkem je 150,-Kč bez DPH a poštovného.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“ ) Vás tímto jako svého obchodního partnera/zákazníka informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vaších souvisejících právech.

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost STRO.M Propagace, s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 662, 190 17 Praha 9, IČ 267 21 970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 89576 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu stro.m@iol.cz nebo na telefonním čísle 286 850 301.

 

KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, při potvrzení Vaší objednávky na e-shopu www.stromprop.cz nebo na základě emailové objednávky, faxové objednávky, či telefonické objednávky (objednávka na dodání skladového zboží nebo objednávka zakázkové výroby, dále jen „Smlouva“) a při kontrole veřejných rejstříků, kde jsou Vaše údaje uloženy.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při uzavírání a plnění Smlouvy, tj. zejména jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje. Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

 

KOMU BUDE SPRÁVCE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?

Vaše osobní údaje bude Správce poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností. S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při realizaci uzavřené Smlouvy, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

 

JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů (titulů):

 1. Oprávněný zájem Správce

Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:

 1. ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem;
 2. vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.
 3. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny, plnění a ukončení Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a následné hrazení plateb vyplývajících z plnění uzavřené smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a končí nejpozději s koncem reklamačních lhůt. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.

 1. Plnění právních povinností Správce

Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

 1. poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení.
 2. pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.


 

PODLE NAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

 1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

a)       Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

b)       Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

c)      Máte právo, aby Správce omezil zpracování.

d)       Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování osobních údajů.

 1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 2. na přenositelnost Vašich osobních údajů;

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2012


Košík  

Nákupní košík je prázdny

Dopravné 0,00 Kč
K úhradě 0,00 Kč

Ceny jsou bez DPH

Košík Objednávka

Novinky